May25

ZESPOL DYM KONCERT

POLSKI TYGODNIK PLUS POLISH FESTIVAL, TAPPAN NY